sobigfat

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

About sobigfat

  • Rank
    New User
  1. Resilio ānzhuāng zài QNAP lǐ, dànshì wǒ wàngjìle guǎnlǐ de yònghù mìmǎ, wǒ yīnggāi zěnme yàng cāozuò? Resilio wàngjì guǎnlǐ zhànghù mìmǎ zěnme huīfù? 60/5000 Resilio is installed in QNAP, but I forgot the managed user password. What should I do?